:^بــهــاریـــــی:^:^بــهــاریـــــی:^، تا این لحظه: 13 سال و 6 ماه و 11 روز سن داره
:) وبــ خـاطـراتـ دخـتـر تـابستـانــیـ بـه نـامـ بـهـارـه:):) وبــ خـاطـراتـ دخـتـر تـابستـانــیـ بـه نـامـ بـهـارـه:)، تا این لحظه: 3 سال و 4 ماه و 2 روز سن داره

:>خــاطــراتـــ دخــتــر تــابــســتــانــیـــ:>

:>خـــاطـــراتــــ دخـــتـــر تـــابـــســـتـــانـــیــــ بـــهــ نـــامـــ بـــهــارهـــ:>

..ســـرداریـــ کــهـ دیــگــر در مـــیـــانـــ مـــا نــیـــســـتــــ..

امــروز مــا بــیـــ ســردار شــدیـــمـــ:(

--------------------------------------------------------------------

دیـــروز صــبــحـــ وقـــتـــیـــ از خـــوابـــ پـــاشـــدمـــ

خــبـــر شـــهادتـــ بـــزرگ مـــرد مــلـــتـــ ایـــرانـــ شــنــیــدمـــ

شـــهـــادتــــ مـــبــارکـــ بــزرگــ مـــرد 

تــســـلــیــتــــ مـــردمـــ ایـــرانـــ..

آدمـــ هــایـــیـــ که بــاعــثــ ایـــنــکــار شــدنــد ضــعـفــ خــودشـــونــو نــشــانـــ

خــودشـــونـــونـــشــانــ دادنـــ کــهــ مـــلـــتـــ بــزرگـــ ایــرانـــ بـــاداشـــتـــنــهــمــچــیــنــ ســردار بــزرگــیــ قـــویــ انـــ ولــیــ اونــا بــاکــشــنــ  ایـــنــ بـــزرگــ مــرد گــفــتــنــ ایــرانــ بــه آخــر خــطــ رســیــدهــ

ولــیــ اشــتــبـــاهــ کــردنــ

ایــرانـــ بــا هــمــچــیــنــ کــاریــ خــودشــونــو نــمـیبــازن

مـــا راهــ ســـردار بــزرگــ را ادامــه مــیــدهــیــمــ

--------------------------------------------------------------------------------

مــلـــتــــ ایـــرانـــ بــیـــ ســردار شـــد

تسلیت برای شادی روح این  بزرگ مرد صلوات

 

نظرات (12)

HOSSEIN AGHAHOSSEIN AGHA
14 دی 98 15:20
شهادت مالک اشتر دوران تسلیت باد😢😭
فاطمهفاطمه
14 دی 98 16:54
امید وارم هزاران قاسم سلیمانی متولد و رشد کنه
مامان و بابامامان و بابا
14 دی 98 19:00
شهادت سردار دلها بر شما تسلیت باد ...
مامان پریمامان پری
14 دی 98 19:27
سردار قلبها شهادتت مبارک🌷
مامانیمامانی
15 دی 98 11:10
بنویسید در کتاب ها , ما در خواب ناز بودیم که او رفت
سردار شهید انتقام سخت میگیریم
mahsamahsa
15 دی 98 12:14
محبوب دلها شهادتت مبارک🖤
ღمامانღمامان
15 دی 98 23:46
شهادتت مبارک سردار
یادت و راهت هیچگاه فراموش نخواهد شد...